Broad-spectrum antibiotic prescriptions are unevenly discontinued throughout the week.

Kokado, Ryohei; Hagiya, Hideharu; Morii, Daiichi; Okuno, Hideo; Yamamoto, Norihisa; Hamaguchi, Shigeto; Yoshida, Hisao; Miwa, Yoshihiro; Tomono, Kazunori.
J Hosp Infect; 2018 Nov 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30423412