N<sup>6</sup>-methyladenine DNA Modification in Glioblastoma.

Xie, Qi; Wu, Tao P; Gimple, Ryan C; Li, Zheng; Prager, Briana C; Wu, Qiulian; Yu, Yang; Wang, Pengcheng; Wang, Yinsheng; Gorkin, David U; Zhang, Cheng; Dowiak, Alexis V; Lin, Kaixuan; Zeng, Chun; Sui, Yinghui; Kim, Leo J Y; Miller, Tyler E; Jiang, Li; Lee, Christine H; Huang, Zhi; Fang, Xiaoguang; Zhai, Kui; Mack, Stephen C; Sander, Maike; Bao, Shideng; Kerstetter-Fogle, Amber E; Sloan, Andrew E; Xiao, Andrew Z; Rich, Jeremy N.
Cell; 175(5): 1228-1243.e20, 2018 11 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30392959