The Regular/Persistent Free Radicals and Associated Reaction Mechanism for the Degradation of 1,2,4-Trichlorobenzene over Different MnO<sub>2</sub> Polymorphs.

Li, Qianqian; Huang, Xinchen; Su, Guijin; Zheng, Minghui; Huang, Chunhua; Wang, Mengjing; Ma, Chunyan; Wei, Da.
Environ Sci Technol; 52(22): 13351-13360, 2018 11 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30371067