Development and Characterization of Neutralizing Antibodies Against Zaire Ebolavirus Glycoprotein and Protein 40.

Yu, Dong-Shan; Weng, Tian-Hao; Shen, Ling; Wu, Xiao-Xin; Hu, Chen-Yu; Wang, Frederick X C; Wu, Zhi-Gang; Wu, Hai-Bo; Wu, Nan-Ping; Li, Lan-Juan; Yao, Hangping.
Cell Physiol Biochem; 50(3): 1055-1067, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30355918