Influenza H5/H7 Virus Vaccination in Poultry and Reduction of Zoonotic Infections, Guangdong Province, China, 2017-18.

Wu, Jie; Ke, Changwen; Lau, Eric H Y; Song, Yingchao; Cheng, Kit Ling; Zou, Lirong; Kang, Min; Song, Tie; Peiris, Malik; Yen, Hui-Ling.
Emerg Infect Dis; 25(1): 116-118, 2019 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30355435