The Antiosteoporosis Effects of Zhuanggu Guanjie Pill <i>In Vitro</i> and <i>In Vivo</i>.

Chai, Li-Juan; Zhang, Yue; Zhang, Pan-Yang; Bi, Ya-Nan; Yuan, Xiao-Mei; Li, Yu-Hong; Wang, Yan-Yan; Song, Lei; Sun, Li-Kang; Zhou, Kun.
Biomed Res Int; 2018: 9075318, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30345311