LILRB4 signalling in leukaemia cells mediates T cell suppression and tumour infiltration.

Deng, Mi; Gui, Xun; Kim, Jaehyup; Xie, Li; Chen, Weina; Li, Zunling; He, Licai; Chen, Yuanzhi; Chen, Heyu; Luo, Weiguang; Lu, Zhigang; Xie, Jingjing; Churchill, Hywyn; Xu, Yixiang; Zhou, Zhan; Wu, Guojin; Yu, Chenyi; John, Samuel; Hirayasu, Kouyuki; Nguyen, Nam; Liu, Xiaoye; Huang, Fangfang; Li, Leike; Deng, Hui; Tang, Haidong; Sadek, Ali H; Zhang, Lingbo; Huang, Tao; Zou, Yizhou; Chen, Benjamin; Zhu, Hong; Arase, Hisashi; Xia, Ningshao; Jiang, Youxing; Collins, Robert; You, M James; Homsi, Jade; Unni, Nisha; Lewis, Cheryl; Chen, Guo-Qiang; Fu, Yang-Xin; Liao, X Charlene; An, Zhiqiang; Zheng, Junke; Zhang, Ningyan; Zhang, Cheng Cheng.
Nature; 562(7728): 605-609, 2018 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30333625

Não foram localizados documentos relacionados