Human Virus-Derived Small RNAs Can Confer Antiviral Immunity in Mammals.

Qiu, Yang; Xu, Yanpeng; Zhang, Yao; Zhou, Hui; Deng, Yong-Qiang; Li, Xiao-Feng; Miao, Meng; Zhang, Qiang; Zhong, Bo; Hu, Yuanyang; Zhang, Fu-Chun; Wu, Ligang; Qin, Cheng-Feng; Zhou, Xi.
Immunity; 49(4): 780-781, 2018 Oct 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30332633