High-Performance Wafer-Scale MoS<sub>2</sub> Transistors toward Practical Application.

Xu, Hu; Zhang, Haima; Guo, Zhongxun; Shan, Yuwei; Wu, Shiwei; Wang, Jianlu; Hu, Weida; Liu, Hanqi; Sun, Zhengzong; Luo, Chen; Wu, Xing; Xu, Zihan; Zhang, David Wei; Bao, Wenzhong; Zhou, Peng.
Small; 14(48): e1803465, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30328296