SNX8 modulates innate immune response to DNA virus by mediating trafficking and activation of MITA.

Wei, Jin; Lian, Huan; Guo, Wei; Chen, Yun-Da; Zhang, Xia-Nan; Zang, Ru; Zhong, Li; Yang, Qing; Hu, Ming-Ming; Luo, Wei-Wei; Shu, Hong-Bing; Li, Shu.
PLoS Pathog; 14(10): e1007336, 2018 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30321235