Cardioprotective effects of the novel curcumin analogue C66 in diabetic mice is dependent on JNK2 inactivation.

Li, Cheng; Miao, Xiao; Lou, Yan; Lu, Zhengyang; Adhikari, Binay Kumar; Wang, Yangwei; Liu, Quan; Sun, Jian; Wang, Yonggang.
J Cell Mol Med; 22(12): 6314-6326, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30320490