Structural basis of 5' flap recognition and protein-protein interactions of human flap endonuclease 1.

Xu, Hong; Shi, Rongyi; Han, Wanchun; Cheng, Jiahui; Xu, Xiaoli; Cheng, Kaiying; Wang, Liangyan; Tian, Bing; Zheng, Li; Shen, Binghui; Hua, Yuejin; Zhao, Ye.
Nucleic Acids Res; 46(21): 11315-11325, 2018 Nov 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30295841

Não foram localizados documentos relacionados