Enhanced recovery after surgery decreases intestinal recovery time and pain intensity in patients undergoing curative gastrectomy.

Ji, Weiping; Chandoo, Arvine; Guo, Xiaoling; You, Tao; Shao, Zhuo; Zheng, Kailian; Wang, Juan; Bi, Jianwei; Smith, Fang Gao; Tucker, Olga N; Shen, Xian.
Cancer Manag Res; 10: 3513-3520, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30271200