Generation and characterization of avian-derived anti-human CD19 single chain fragment antibodies.

Tsai, Keng-Chang; Chiang, Chen-Wei; Lo, Yan-Ni; Chang, Fu-Ling; Lin, Tsai-Yu; Chang, Chang-Yu; Chen, Wang-Chuan; Lee, Yu-Ching.
Anim Biotechnol; 30(4): 293-301, 2019 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30261812