Nanoparticles Based on Poly (ß-Amino Ester) and HPV16-Targeting CRISPR/shRNA as Potential Drugs for HPV16-Related Cervical Malignancy.

Zhu, Da; Shen, Hui; Tan, Songwei; Hu, Zheng; Wang, Liming; Yu, Lan; Tian, Xun; Ding, Wencheng; Ren, Ci; Gao, Chun; Cheng, Jing; Deng, Ming; Liu, Rong; Hu, Junbo; Xi, Ling; Wu, Peng; Zhang, Zhiping; Ma, Ding; Wang, Hui.
Mol Ther; 26(10): 2443-2455, 2018 Oct 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30241742

Não foram localizados documentos relacionados