Signature-oriented investigation of the efficacy of multicomponent drugs against heart failure.

Wei, Junying; Guo, Feifei; Zhang, Minyu; Xian, Minghua; Wang, Tingting; Gao, Jinhuan; Wu, Hongwei; Song, Lei; Zhang, Yi; Li, Defeng; Yang, Hongjun; Huang, Luqi.
FASEB J; : fj201800673RR, 2018 Sep 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30230922

Não foram localizados documentos relacionados