Panax Quinquefolium Saponins Attenuate Myocardial Dysfunction Induced by Chronic Ischemia.

Guo, Ming; Liu, Jiangang; Guo, Feifei; Shi, Junhe; Wang, Chenglong; Bible, Paul W; Yang, Minfu; Tian, Yi; Wei, Lai; Wang, Peili; Shi, Dazhuo.
Cell Physiol Biochem; 49(4): 1277-1288, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30205393