Nobiletin inhibits hypoxia-induced epithelial-mesenchymal transition in renal cell carcinoma cells.

Liu, Feng; Zhang, Siqi; Yin, Min; Guo, Lihua; Xu, Mingzhu; Wang, Yonggang.
J Cell Biochem; 2018 Sep 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30203502