The Zinc-Finger Protein ZCCHC3 Binds RNA and Facilitates Viral RNA Sensing and Activation of the RIG-I-like Receptors.

Lian, Huan; Zang, Ru; Wei, Jin; Ye, Wen; Hu, Ming-Ming; Chen, Yun-Da; Zhang, Xia-Nan; Guo, Yi; Lei, Cao-Qi; Yang, Qing; Luo, Wei-Wei; Li, Shu; Shu, Hong-Bing.
Immunity; 49(3): 438-448.e5, 2018 09 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30193849