Effects of insect growth-regulator insecticides on the immature stages of Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae).

He, Falin; Sun, Shiang; Sun, Xiao; Ji, Shoumin; Li, Xiangdong; Zhang, Jiwang; Jiang, Xingyin.
Ecotoxicol Environ Saf; 164: 665-674, 2018 Nov 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30170315