PVDF/Palygorskite Nanowire Composite Electrolyte for 4 V Rechargeable Lithium Batteries with High Energy Density.

Yao, Pengcheng; Zhu, Bin; Zhai, Haowei; Liao, Xiangbiao; Zhu, Yuxiang; Xu, Weiheng; Cheng, Qian; Jayyosi, Charles; Li, Zheng; Zhu, Jia; Myers, Kristin M; Chen, Xi; Yang, Yuan.
Nano Lett; 18(10): 6113-6120, 2018 10 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30169958