Omnidirectional beam steering using aperiodic optical phased array with high error margin.

Zhuang, Dongwei; Zhagn, Lanxuan; Han, Xiaochuan; Li, Yuxuan; Li, Yingzhi; Liu, Xiaobin; Gao, Fengli; Song, Junfeng.
Opt Express; 26(15): 19154-19170, 2018 Jul 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30114176

Não foram localizados documentos relacionados