Validation and Recalibration of Seattle Heart Failure Model in Japanese Acute Heart Failure Patients.

Shiraishi, Yasuyuki; Kohsaka, Shun; Nagai, Toshiyuki; Goda, Ayumi; Mizuno, Atsushi; Nagatomo, Yuji; Sujino, Yasumori; Fukuoka, Ryoma; Sawano, Mitsuaki; Kohno, Takashi; Fukuda, Keiichi; Anzai, Toshihisa; Shadman, Ramin; Dardas, Todd; Levy, Wayne C; Yoshikawa, Tsutomu.
J Card Fail; 2018 Aug 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30099192

Não foram localizados documentos relacionados