Comprehensive Characterization of Cancer Driver Genes and Mutations.

Bailey, Matthew H; Tokheim, Collin; Porta-Pardo, Eduard; Sengupta, Sohini; Bertrand, Denis; Weerasinghe, Amila; Colaprico, Antonio; Wendl, Michael C; Kim, Jaegil; Reardon, Brendan; Kwok-Shing Ng, Patrick; Jeong, Kang Jin; Cao, Song; Wang, Zixing; Gao, Jianjiong; Gao, Qingsong; Wang, Fang; Liu, Eric Minwei; Mularoni, Loris; Rubio-Perez, Carlota; Nagarajan, Niranjan; Cortés-Ciriano, Isidro; Zhou, Daniel Cui; Liang, Wen-Wei; Hess, Julian M; Yellapantula, Venkata D; Tamborero, David; Gonzalez-Perez, Abel; Suphavilai, Chayaporn; Ko, Jia Yu; Khurana, Ekta; Park, Peter J; Van Allen, Eliezer M; Liang, Han; Lawrence, Michael S; Godzik, Adam; Lopez-Bigas, Nuria; Stuart, Josh; Wheeler, David; Getz, Gad; Chen, Ken; Lazar, Alexander J; Mills, Gordon B; Karchin, Rachel; Ding, Li.
Cell; 174(4): 1034-1035, 2018 Aug 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30096302