Prevalence and factors associated with sarcopenia in patients with rheumatoid arthritis.

Torii, Mie; Hashimoto, Motomu; Hanai, Akiko; Fujii, Takao; Furu, Moritoshi; Ito, Hiromu; Uozumi, Ryuji; Hamaguchi, Masahide; Terao, Chikashi; Yamamoto, Wataru; Uda, Miyabi; Nin, Kazuko; Morita, Satoshi; Arai, Hidenori; Mimori, Tsuneyo.
Mod Rheumatol; : 1-7, 2018 Sep 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30092163