Comparative genomic investigation of high-elevation adaptation in ectothermic snakes.

Li, Jia-Tang; Gao, Yue-Dong; Xie, Liang; Deng, Cao; Shi, Peng; Guan, Meng-Long; Huang, Song; Ren, Jin-Long; Wu, Dong-Dong; Ding, Li; Huang, Zi-Yan; Nie, Hu; Humphreys, Devon P; Hillis, David M; Wang, Wen-Zhi; Zhang, Ya-Ping.
Proc Natl Acad Sci U S A; 115(33): 8406-8411, 2018 08 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30065117