Predictive Factors for Differentiating Pancreatic Cancer-Associated Diabetes Mellitus from Common Type 2 Diabetes Mellitus for the Early Detection of Pancreatic Cancer.

Dong, Xin; Lou, Yan Bo; Mu, Yun Chuan; Kang, Mu Xing; Wu, Yu Lian.
Digestion; 98(4): 209-216, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30045045