Etiologies, risk factors, and outcomes of bacterial cholangitis after living donor liver transplantation.

Yao, Siyuan; Yagi, Shintaro; Nagao, Miki; Uozumi, Ryuji; Iida, Taku; Iwamura, Sena; Miyachi, Yosuke; Shirai, Hisaya; Kobayashi, Atsushi; Okumura, Shinya; Hamaguchi, Yuhei; Masano, Yuuki; Kaido, Toshimi; Okajima, Hideaki; Uemoto, Shinji.
Eur J Clin Microbiol Infect Dis; 37(10): 1973-1982, 2018 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30039291

Não foram localizados documentos relacionados