Evolution and Comparative Genomics of F33:A-:B- Plasmids Carrying <i>bla</i><sub>CTX-M-55</sub> or <i>bla</i><sub>CTX-M-65</sub> in <i>Escherichia coli</i> and <i>Klebsiella pneumoniae</i> Isolated from Animals, Food Products, and Humans in China.

Wang, Jing; Zeng, Zhen-Ling; Huang, Xin-Yi; Ma, Zhen-Bao; Guo, Ze-Wen; Lv, Lu-Chao; Xia, Ying-Bi; Zeng, Li; Song, Qian-Hua; Liu, Jian-Hua.
mSphere; 3(4)2018 07 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30021873