pLoc_bal-mAnimal: predict subcellular localization of animal proteins by balancing training dataset and PseAAC.

Cheng, Xiang; Lin, Wei-Zhong; Xiao, Xuan; Chou, Kuo-Chen.
Bioinformatics; 2018 Jul 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30010789