Territory-wide population-based study of chronic hepatitis C infection and implications for hepatitis elimination in Hong Kong.

Hui, Yee Tak; Wong, Grace L H; Fung, James Y Y; Chan, Henry L Y; Leung, Nancy W Y; Liu, Sienna D; Liu, Ken; Ma, Yiu Keung; But, David Y K; Mak, Wing Yan; Chan, Jacky M C; Lai, Kin Bon; Loo, Ching Kong; Ng, Annie C Y; Lai, Moon Sing; Chan, Chun Wing; Lau, Joulen Y L; Fan, Tina T T; Hui, Aric J; Lam, Belsy C Y; Cheung, Wing I; Tsang, Owen T Y; Lam, Karen; Lai, Lawrence S W; Luk, Wai Fan; Li, Michael K K; Lao, Wai Cheung; Lam, Jodis T W; Tsang, Steven W C; Kung, Kam Ngai; Chow, Wai Hung; Tong, Ronald K N; Lui, Thomas K L; Shan, Edwin H S; Yuen, Man Fung; Wong, Vincent W S.
Liver Int; 38(11): 1911-1919, 2018 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29981176