Bcl6 knockdown aggravates hypoxia injury in cardiomyocytes via the P38 pathway.

Gu, Yang; Luo, Man; Li, Yong; Su, Zhongping; Wang, Yaqing; Chen, Xiru; Zhang, Siqi; Sun, Wei; Kong, Xiangqing.
Cell Biol Int; 2018 Jul 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29972264