[Change of Soil Nitrogen Leaching with Summer Maize Growing Periods Under Plastic Film Mulched Cultivation in Danjiangkou Reservoir Area, China].

Wang, Wei; Yu, Xing-Xiu; Han, Qiang; Liu, Hang; Xu, Miao-Miao; Ren, Rui; Zhang, Jia-Peng.
Huan Jing Ke Xue; 37(11): 4212-4219, 2016 Nov 08.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-29964672