A Two-Dimensional Hole-Transporting Material for High-Performance Perovskite Solar Cells with 20 % Average Efficiency.

Ge, Qian-Qing; Shao, Jiang-Yang; Ding, Jie; Deng, Li-Ye; Zhou, Wen-Ke; Chen, Yao-Xuan; Ma, Jing-Yuan; Wan, Li-Jun; Yao, Jiannian; Hu, Jin-Song; Zhong, Yu-Wu.
Angew Chem Int Ed Engl; 57(34): 10959-10965, 2018 Aug 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29953706

Não foram localizados documentos relacionados