Base Excision Repair Gene Polymorphisms and Wilms Tumor Susceptibility.

Zhu, Jinhong; Jia, Wei; Wu, Caixia; Fu, Wen; Xia, Huimin; Liu, Guochang; He, Jing.
EBioMedicine; 33: 88-93, 2018 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29937070