Dysfunctional Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells in Patients with Poor Graft Function after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation.

Song, Yang; Zhao, Hong-Yan; Lyu, Zhong-Shi; Cao, Xie-Na; Shi, Min-Min; Wen, Qi-; Tang, Fei-Fei; Wang, Yu; Xu, Lan-Ping; Zhang, Xiao-Hui; Huang, Xiao-Jun; Kong, Yuan.
Biol Blood Marrow Transplant; 24(10): 1981-1989, 2018 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29933074