Assessing the performance of MM/PBSA and MM/GBSA methods. 8. Predicting binding free energies and poses of protein-RNA complexes.

Chen, Fu; Sun, Huiyong; Wang, Junmei; Zhu, Feng; Liu, Hui; Wang, Zhe; Lei, Tailong; Li, Youyong; Hou, Tingjun.
RNA; 24(9): 1183-1194, 2018 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29930024