Lactic acid induces lactate transport and glycolysis/OXPHOS interconversion in glioblastoma.

Duan, Ke; Liu, Zhong-Jian; Hu, Su-Qiong; Huo, Hong-Yu; Xu, Zhi-Ru; Ruan, Jian-Fei; Sun, Yang; Dai, Li-Ping; Yan, Chang-Bao; Xiong, Wei; Cui, Qing-Hua; Yu, Hai-Jing; Yu, Min; Qin, Yang.
Biochem Biophys Res Commun; 503(2): 888-894, 2018 09 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29928884

Não foram localizados documentos relacionados