Intermittent oral levetiracetam reduced recurrence of febrile seizure accompanied with epileptiform discharge: a pilot study.

Hu, Lin-Yan; Shi, Xiu-Yu; Li, Hui; Zhang, Meng-Na; Ma, Shu-Fang; Zou, Li-Ping.
Ital J Pediatr; 44(1): 70, 2018 Jun 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29907116