Isolation and molecular analysis of circulating tumor cells from lung cancer patients using a microfluidic chip type cell sorter.

Watanabe, Masaru; Kenmotsu, Hirotsugu; Ko, Ryo; Wakuda, Kazushige; Ono, Akira; Imai, Hisao; Taira, Tetsuhiko; Naito, Tateaki; Murakami, Haruyasu; Abe, Masato; Endo, Masahiro; Nakajima, Takashi; Koh, Yasuhiro; Takahashi, Toshiaki.
Cancer Sci; 109(8): 2539-2548, 2018 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29900633