Ulk2 controls cortical excitatory-inhibitory balance via autophagic regulation of p62 and GABAA receptor trafficking in pyramidal neurons.

Sumitomo, Akiko; Yukitake, Hiroshi; Hirai, Kazuko; Horike, Kouta; Ueta, Keisho; Chung, Youjin; Warabi, Eiji; Yanagawa, Toru; Kitaoka, Shiho; Furuyashiki, Tomoyuki; Narumiya, Shuh; Hirano, Tomoo; Niwa, Minae; Sibille, Etienne; Hikida, Takatoshi; Sakurai, Takeshi; Ishizuka, Koko; Sawa, Akira; Tomoda, Toshifumi.
Hum Mol Genet; 27(18): 3165-3176, 2018 Sep 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29893844

Não foram localizados documentos relacionados