Patient-shared TCRß-CDR3 clonotypes correlate with favorable prognosis in chronic hepatitis B.

Jiang, Qiong; Zhao, Tingting; Zheng, Wenhong; Zhou, Jijun; Wang, Haoliang; Dong, Hui; Chen, Yongwen; Tang, Xiaoqin; Liu, Cong; Ye, Lilin; Mao, Qing; Wang, Chunlin; Han, Jian; Shang, Xiaoyun; Wu, Yuzhang.
Eur J Immunol; 48(9): 1539-1549, 2018 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29856484

Não foram localizados documentos relacionados