Chaperone-mediated autophagy: Advances from bench to bedside.

Li, Wenming; Nie, Tiejian; Xu, Haidong; Yang, Jing; Yang, Qian; Mao, Zixu.
Neurobiol Dis; 2018 May 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29800676