The role of human Metapneumovirus genetic diversity and nasopharyngeal viral load on symptom severity in adults.

Oong, Xiang Yong; Chook, Jack Bee; Ng, Kim Tien; Chow, Wei Zhen; Chan, Kok Gan; Hanafi, Nik Sherina; Pang, Yong Kek; Chan, Yoke Fun; Kamarulzaman, Adeeba; Tee, Kok Keng.
Virol J; 15(1): 91, 2018 05 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29792212