hDNA2 nuclease/helicase promotes centromeric DNA replication and genome stability.

Li, Zhengke; Liu, Bochao; Jin, Weiwei; Wu, Xiwei; Zhou, Mian; Liu, Vincent Zewen; Goel, Ajay; Shen, Zhiyuan; Zheng, Li; Shen, Binghui.
EMBO J; 37(14)2018 Jul 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29773570