Efficacy and Safety of Switching from Insulin Glargine 100 U/mL to the Same Dose of Glargine 300 U/mL in Japanese Type 1 and 2 Diabetes Patients: A Retrospective Analysis.

Nakanishi, Shuhei; Iwamoto, Masahiro; Kamei, Shinji; Hirukawa, Hidenori; Shimoda, Masashi; Tatsumi, Fuminori; Kohara, Kenji; Obata, Atsushi; Kimura, Tomohiko; Kinoshita, Tomoe; Irie, Shintaro; Sanada, Junpei; Fushimi, Yoshiro; Nishioka, Momoyo; Mizoguchi, Akiko; Kameyama, Miyuki; Mune, Tomoatsu; Kaku, Kohei; Kaneto, Hideaki.
Intern Med; 57(10): 1381-1389, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29760318