1-&#945;,25-dihydroxyvitamin D<sub>3</sub> potentiates avian osteoclast activation by increasing the formation of zipper-like structure via Src/Rac1 signaling.

Wang, Dong; Gu, Jian-Hong; Feng, Ling-Ling; Tong, Xi-Shuai; Song, Rui-Long; Zhao, Hong-Yan; Bian, Jian-Chun; Liu, Xue-Zhong; Yuan, Yan; Liu, Zong-Ping.
Biochem Biophys Res Commun; 501(2): 576-583, 2018 06 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29753745