[Study on Yueju Wan for "different diseases with same treatment" based on integrative pharmacology].

Zhang, Wen; Tang, Shi-Huan; Zhang, Yi; Li, De-Feng; Yang, Hong-Jun; Zhang, Yi; Guo, Fei-Fei.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 43(7): 1352-1359, 2018 Apr.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-29728023