[Compatibility law of Baizhi formulae and molecular mechanism of core herbal pair "Baizhi-Chuanxiong"].

Su, Jin; Tang, Shi-Huan; Guo, Fei-Fei; Li, De-Feng; Zhang, Yi; Xu, Hai-Yu; Yang, Hong-Jun.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 43(7): 1331-1337, 2018 Apr.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-29728021