A chicken liver cell line efficiently supports the replication of ALV-J possibly through its high level viral receptor and efficient protein expression system.

Li, Tuofan; Xie, Jing; Lv, Lu; Sun, Shu; Dong, Xiaomei; Xie, Quan; Liang, Guangcheng; Xia, Chichao; Shao, Hongxia; Qin, Aijian; Ye, Jianqiang.
Vet Res; 49(1): 41, 2018 05 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29720272